درباره نشر فرا زبان

ﻓﺮا زﺑﺎن اﺻﻄﻼﺣﯽ در زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ زﺑﺎن ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود ﻓﺮا زﺑﺎن ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، رﯾﺎﺿﯿﺎت، ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﻨﻄﻖ و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. از ﻓﺮا زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازي درﺑﺎره ي زﺑﺎن ﻫﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، زﺑﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ Object Language ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻘﺎﻻت ؛ ﻓﺮا زﺑﺎن ﺑ ﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﯾﺎ زﺑﺎن ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎر اﻧﺴــﺎن در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺿــﻮع در ارﺗﺒﺎط اﺳــﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﺑﺎن ﺑﺪن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن Body Language ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮا زﺑﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 همچنین از دﯾﺪ ﻣﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ درك و ﻓﻬﻢ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴــﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺎ برای رﺷــﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ به ویژه آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﺮان زﻣﯿﻦ، ﻓﺮاﺗﺮ از زﺑﺎن ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ. گروه اﻧﺘﺸــﺎرات ﻓــﺮا زﺑــﺎن ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﻫــﺪف و ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﻧﺸــﺮ و ﺗﻮزﯾــﻊ ﮐﺘــﺎب و ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و آﻣﻮزﺷــﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺧـﻮد را از سال 1394 آﻏـﺎز ﻧﻤـﻮد و اﻣﯿـﺪوارﯾﻢ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ شما در این مسیر استوار گام برداریم. فروشگاه کتاب ایران نیز از مجموعه های فروشگاهی فرا زبان می باشد.
 
ﻧﺸﺮ ﻓﺮا زﺑﺎن